การเดินทาง สู่เมืองหลวงพระบาง จากประเทศไทย

1. สนามบินสุวรรณภูมิ

Lao Airlines
 
Flight Number QV634, Depart : 10:15(BKK) - Arrive : 12:15(LPQ)
Flight Number QV633, Depart : 07:30(LPQ) - Arrive : 09:30(BKK)
 
Bangkok Airways
 
Flight Number PG941, Depart : 09:55(BKK) - Arrive : 12:05(LPQ)
Flight Number PG945, Depart : 14:40(BKK) - Arrive : 16:50(LPQ)
Flight Number PG942, Depart : 12:45(LPQ) - Arrive : 14:50(BKK)
Flight Number PG946, Depart : 17:30(LPQ) - Arrive : 19:35(BKK)

2. สนามบินดอนเมือง

Thai AirAsia
 
Flight Number FD1030, Depart : 14:30(DMK) - Arrive : 16:00(LPQ)
Flight Number FD1031, Depart : 16:45(LPQ) - Arrive : 18:05(DMK)

3. สนามบินเชียงใหม่

Lao Airlines
 
Flight Number QV636, Depart : 15:15(BKK) - Arrive : 16:15(LPQ)
Flight Number QV635, Depart : 13:10(LPQ) - Arrive : 14:20(BKK)
 
 

ทางรถ


1. ด่านพรมแดนเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ด่านพรมแดนเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ด่านพรมแดนเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
โทรศัพท์ +66 53 791 692 - 4
แผนที่
เวลาทำการ : 06.00 น. - 22.00 น.
การเดินทางระหว่างด่าน : สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4
ด่านฝั่งลาว : ด่านสากนขัวมิดตะพาบลาวไท 4 เมืองห้วยชาย(ห้วยทราย) แขวงบ่อแก้ว ( ทำ Visa on arrival ได้ )
เส้นทางถึงเมืองหลวงพระบาง : แบ่งเป็นสองช่วงคือ เส้นทาง R3A จากเมืองห้วยชาย(ห้วยทราย) ผ่านเส้นทาง เวียงพูคา - หลวงน้ำทา - แยกนาเตย ระยะทาง ประมาณ 210 กิโลเมตร และ ถนนหมายเลข 13 จากแยกนาเตย ผ่านเส้นทาง เมืองไชย อุดมไช - ปากมอง - หลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร รวมระยะทาง ประมาณ 480 กิโลเมตร
1.1 รถประจำทางระหว่างประเทศ ถึงเมืองหลวงพระบาง : มีจุดเริ่มต้น จาก สถานีขนส่ง จ.เชียงใหม่ ใช้เวลา ประมาณ 18-20 ชั่วโมง, เป็นรถ ของ บขส.(ไทย) และ นาหลวง(ลาว), สอบถามข้อมูลได้ที่ บขส.สำนักงานเชียงใหม่
1.2 รถประจำทางภายใน ถึงเมืองหลวงพระบาง : มีรถประจำทางจากสถานีรถห้วยชาย(ห้วยทราย) ใช้เวลา ประมาณ 12-14 ชั่วโมง, สอบถามข้อมูลได้ที่ +856 30 904 6555
1.3 รถสำหรับทัวร์ ถึงเมืองหลวงพระบาง : ใช้เวลา ประมาณ 10-12 ชั่วโมง
 

2. ด่านพรมแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

ด่านพรมแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
ด่านพรมแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
 
โทรศัพท์ +66 xxx xxx xxx
แผนที่
เวลาทำการ : 08.00 น. - 20.00 น.
การเดินทางระหว่างด่าน : ข้ามไปประเทศลาวโดยมีถนนระหว่างประเทศประมาณ 1 กิโลเมตร
ด่านฝั่งลาว : ด่านสากนน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุลี ( ทำ Visa on arrival ได้ )
เส้นทางถึงเมืองหลวงพระบาง : เส้นทางเดิม เมืองเงิน - เมืองหงสา - เมืองไชยะ - เมืองนาน - เมืองเชียงเงิน - หลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร , เส้นทางใหม่ เมืองเงิน - เมืองหงสา - เมืองจอมเพด - หลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร คาดว่าจะสร้างเสร็จปลายปี 2561
2.1 รถประจำทางระหว่างประเทศ ถึงเมืองหลวงพระบาง : มีจุดเริ่มต้น จาก สถานีขนส่ง จ.น่าน โดยจะใช้เวลาประมาณ 8-9 ชั่วโมง ในการเดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง, เป็นรถ ของ บขส.(ไทย) และ นาหลวง(ลาว), สอบถามข้อมูลได้ที่ บขส.สำนักงานน่าน
2.2 รถประจำทางภายใน ถึงเมืองหลวงพระบาง : ไม่มีสายตรงถึงเมืองหลวงพระบาง ต้องต่อรถ หลายต่อ เมืองเงิน - เมืองหงสา, เมืองหงสา - เมืองไชยะ, เมืองหงสา - เมืองนาน, เมืองไชยะ - หลวงพระบาง, เมืองนาน - หลวงพระบาง
2.3 รถสำหรับทัวร์ ถึงเมืองหลวงพระบาง : ใช้เวลา ประมาณ 5 ชั่วโมง สำหรับเส้นทางเดิม และ ใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง สำหรับเส้นทางใหม่
 

3. ด่านพรมแดนภูดู่ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ด่านพรมแดนภูดู่ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ด่านพรมแดนภูดู่ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
 
โทรศัพท์ +66 xxx xxx xxx
แผนที่
เวลาทำการ : 06.00 น. - 20.00 น.
การเดินทางระหว่างด่าน : ข้ามไปประเทศลาวโดยมีถนนระหว่างประเทศประมาณ 2 กิโลเมตร
ด่านฝั่งลาว : ด่านสากนพูดู่ เมืองปากลาย แขวงไชยะบุลี ( ทำ Visa on arrival ไม่ได้ )
เส้นทางถึงเมืองหลวงพระบาง : ผ่านเส้นทาง เมืองปากลาย-เมืองเพียง-เมืองไชยะ-เมืองนาน-เมืองเชียงเงิน-หลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร
3.1 รถประจำทางระหว่างประเทศ ถึงเมืองหลวงพระบาง : ยังไม่มีให้บริการ
3.2 รถประจำทางภายใน ถึงเมืองหลวงพระบาง : มีรถประจำทาง ที่มาจากสถานีรถแก่นท้าว, สอบถามข้อมูลได้ที่ +856 xx xxxx xxx
3.3 รถสำหรับทัวร์ ถึงเมืองหลวงพระบาง : ใช้เวลา ประมาณ 5 ชั่วโมง
 

4. ด่านพรมแดนบ้านนากะเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย

ด่านพรมแดนบ้านนากะเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย
ด่านพรมแดนบ้านนากะเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย
 
โทรศัพท์ +66 42 889 187
แผนที่
เวลาทำการ : 08.00 น. - 18.00 น.
การเดินทางระหว่างด่าน : ข้ามไปประเทศลาวโดยการข้ามสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหือง
ด่านฝั่งลาว : ด่านสากนขัวมิดตะพาบน้ำเหือง เมืองปากแก่นท้าว แขวงไชยะบุลี ( ทำ Visa on arrival ไม่ได้ )
เส้นทางถึงเมืองหลวงพระบาง : ผ่านเส้นทาง เมืองแก่นท้าว-เมืองปากลาย-เมืองเพียง-เมืองไชยะ-เมืองนาน-เมืองเชียงเงิน-หลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 360 กิโลเมตร
4.1 รถประจำทางระหว่างประเทศ ถึงเมืองหลวงพระบาง : มีจุดเริ่มต้น จาก สถานที่ขนส่ง จ.เลย โดยใช้เวลาประมาณ 9-10 ชั่วโมง, เป็นรถ ของ บขส.(ไทย) และ นาหลวง(ลาว), สอบถามข้อมูลได้ที่ บขส.สำนักงานเลย
4.2 รถประจำทางภายใน ถึงเมืองหลวงพระบาง : มีรถประจำทางจากสถานีรถแก่นท้าว ใช้เวลา ประมาณ 8-9 ชั่วโมง, สอบถามข้อมูลได้ที่ +856 xx xxxx xxx
4.3 รถสำหรับทัวร์ ถึงเมืองหลวงพระบาง : ใช้เวลา ประมาณ 6 ชั่วโมง
 

5. ด่านพรมแดนหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

โทรศัพท์ +66 42 412 482, +66 42 421 207
แผนที่
เวลาทำการ : 06.00 น. - 22.00 น.
การเดินทางระหว่างด่าน : ข้ามไปประเทศลาวโดยการข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1
ด่านฝั่งลาว : ด่านสากนขัวมิดตะพาบลาวไท 1 เมืองหาดทรายฟอง นะคอนหลวงเวียงจัน ( ทำ Visa on arrival ได้ )
เส้นทางถึงเมืองหลวงพระบาง : เส้นทางแรก นะคอนหลวงเวียง-เมืองวังเวียง-เมืองพูคูน-กิ่วกะจำ-หลวงพระบาง ระยะทางประมาณ ... กิโลเมตร, เส้นทางที่สอง คือ นะคอนหลวงเวียง-เมืองวังเวียง-กาสี-เมืองนาน-เมืองเชียงเงิน-หลวงพระบาง ระยะทางประมาณ ... กิโลเมตร
5.1 รถประจำทางระหว่างประเทศ ถึงเมืองหลวงพระบาง : ยังไม่มีให้บริการ
5.2 รถประจำทางภายใน ถึงเมืองหลวงพระบาง : มีรถประจำทางจากสถานีรถเวียงจัน ใช้เวลา ประมาณ 12-14 ชั่วโมง, สอบถามข้อมูลได้ที่ +856 xx xxxx xxx
5.3 รถสำหรับทัวร์ ถึงเมืองหลวงพระบาง : ใช้เวลา ประมาณ 10-12 ชั่วโมง
 
 

ทางเรือ ล่องเรือแม่น้ำโขง


ล่องเรือแม่น้ำโขง
ล่องเรือแม่น้ำโขง
 
ล่องเรือแม่น้ำโขง
ล่องเรือแม่น้ำโขง
 

1. ท่าเรือห้วยชาย(ห้วยทราย) เมืองห้วยชาย(ห้วยทราย) แขวงบ่อแก้ว

โทรศัพท์ +856 xx xxx xxx
แผนที่
ท่าเรือนี้ ตั้งอยู่ที่เมืองห้วยชาย(ห้วยทราย), จะเดินทางมาที่ท่าเรือนี้ ต้องออกจากประเทศไทยที่ด่านพรมแดนเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย, ระยะทางบนน้ำโขง ถึงเมืองหลวงพระบางประมาณ 320 กิโลเมตร
1.1 เรือประจำทางขนาดใหญ่ บรรทุกคนต่อลำ ประมาณ 100 คน, จะใช้เวลา 2 วันในการเดินทาง ถึงเมืองหลวงพระบาง โดยแวะนอน เมืองปากแบ่ง แขวงอุดมไช 1 คืน, เวลาออกเดินทางจาก ท่าเรือห้วยชาย(ห้วยทราย) ประมาณ 10.00 น.
1.2 เรือประจำทางขนาดเล็ก ( สปีดโบ้ท คล้าย ๆ เรือหางยาว แต่ไม่มีหาง ไม่มีหลังคา ใช้ความเร็วบนผิวน้ำประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ) จะใช้เวลา ประมาณ 7 ชั่วโมง ในการเดินทาง ถึงเมืองหลวงพระบาง, เวลาออกเดินทางจาก ท่าเรือไวห้วยชาย(ห้วยทราย) (ไม่ใช่ท่าเรือเดียวกับเรือประจำทางขนาดใหญ่ ) ประมาณ 08.00 น.
1.3 เรือใช้สำหรับทัวร์ จะเป็นเรือขนาดใหญ่ แบบเดียวกับเรือประจำทาง, การล่องเรือไปเมืองหลวงพระบาง ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง นั่นทำให้การล่องเรือมีสองแบบ คือ 1 วันถึงเมืองหลวงพระบาง, และ 2 วันถึงเมืองหลวงพระบาง
 

2. ท่าเรือปากแบ่ง เมืองปากแบ่ง แขวงอุดมไช

โทรศัพท์ +856 xx xxx xxx
แผนที่
ท่าเรือนี้ ตั้งอยู่ที่เมืองปากแบ่ง, ระยะทางบนน้ำโขง ถึงเมืองหลวงพระบางประมาณ 150 กิโลโมตร, ท่าเรือนี้ ปกติ เป็น ท่าเรือที่ใช้แวะพักจากการล่องเรือมาจากท่าเรือห้วยชาย(ห้วยทราย), แต่ปัจจุบัน เส้นทางจากด่านพรมแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน มาถึงเมืองปากแบ่ง มีระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร และ สะพานข้ามแม่น้ำโขง จาก ท่าเรือปากห้วยแคน และ เมืองปากแบ่งก็สร้างเสร็จแล้ว ถึงเป็นเรื่องสะดวกที่จะเดินทางจาก ด่านตม.ห้วยโก๋น มาท่าเรือปากแบ่ง
2.1 เรือประจำทางขนาดใหญ่ บรรทุกคนต่อลำ ประมาณ 100 คน, จะใช้เวลา 1 วันในการเดินทาง ถึงเมืองหลวงพระบาง, เวลาออกเดินทางจาก ท่าเรือปากแบ่ง ประมาณ 09.00 น.
2.2 เรือประจำทางขนาดเล็ก ( สปีดโบ้ท คล้าย ๆ เรือหางยาว แต่ไม่มีหาง ไม่มีหลังคา ใช้ความเร็วบนผิวน้ำประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ) จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ในการเดินทาง ถึงเมืองหลวงพระบาง, เวลาออกเดินทางจาก ท่าเรือไวปากแบ่ง ประมาณ 13.00 น.
2.3 เรือใช้สำหรับทัวร์ จะเป็นเรือขนาดใหญ่ แบบเดียวกับเรือประจำทาง, การล่องเรือไปเมืองหลวงพระบาง ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง